ز اظهار درد، درد مداوا نميشود                        شيرين دهان بگفتن حلوا نميشود

درمان نما ، نه درد که با پا زمين زدن                 اين بستري زبستر خود پا نميشود

ميدانم ار که سر خط آزادگي ما                     با خون نشد نگاشته، خوانا نميشود

بايد چنين نمود و چنان کرد چاره چيست            ليکن چه چاره با من تنها نميشود

تنها منم که گر نشود حکم قتل من                  حاشا چنين معاهده امضا نميشود

گر سيل سيل خون زدر و دشت ملک هم          جاري شود؟ معاهده اجرا نميشود

مرگي که سر زده بدر خلق مي زند                    من دربدر پي وي و پيدا نميشود

ايراني ار بسان اروپائيان نشد                               ايرانزمين بسان اروپا نميشود

زحمت براي خودکش که خود بخود                      اسباب راحت تو مهيا نميشود

کم گو که کاوه کيست تو خود فکر خود نما           با نام مرده مملکت احيا نميشود

من روي پاک سجده نهادم تو روي خاک                 زاهد برو ، معامله ما نميشود

ضايع مساز رنج و دواي خود اي طبيب                 درديست درد ما که مداوا نميشود

مرغي که آشيانه به گلشن گرفته است                  او را دگر به باديه مآوا نميشود

جانا فراز ديده عشقيست جاي تو                هر جا مرو،  تورا همه جا، جا نميشود

                                                                                     ((ميرزاده عشقی))

/ 1 نظر / 6 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.